نمایه SID
1400/06/06

پژوهشگران دارای مقاله پذیرفته شده می توانند نسبت به درخواست نمایه مقاله خود در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی کشور اقدام نمایند. برای ثبت درخواست نمایه در SID ، پس از ورود به صفحه کاربری خود؛ در بخش خدمات ویژه گزینه نمایه SID را انتخاب نمایند.