امکان نمایه در SID
1399/10/12

بر اساس هماهنگی های انجام شده امکان نمایه مقالات توسط مرکز اطلاعات علمی کشور SID برای مقالات پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت فراهم شده است.