محورهای کنفرانس

                    محورهاي کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت

*   مجموعه مديريت:

مدیریت دولتی، مديريت بازرگانی، مديريت خدمات بهداشتي و بيمارستاني، مديريت گردشگري و هتلداري، مديريت دانش، مديريت فرهنگي، مديريت صنعتی، مديريت کارآفرینی، مديريت آموزشی، مديريت  منابع انساني، مديريت بیمه، مديريت تشكيلات و روشها، مديريت انتقال تكنولوژي، مديريت منابع اطلاعاتي، مديريت اجرايي، مديريت استراتژي هاي توسعه صنعتي، مديريت تكنولوژي، مديريت توليد، مديريت تحقيق در عمليات، مديريت تحول، مديريت بازاريابي داخلي، مديريت بازاريابي بين الملل، مديريت مالي، مديريت بازار، مديريت آموزش عالي

*  مجموعه صنعت:

صنعت نفت، صنعت برق و الکترونیک، صنعت مخابرات ، مديريت فناوري اطلاعات، سايبر، امنيت اطلاعات و کامپیوتر، صنعت خودرو، ، صنعت پوشاک،  صنعت فرش، صنایع غذایی، صنایع چوب و مبلمان، صنایع فلزی، صنایع شیمیایی و متالوژی، صنعت معدن، مهندسی صنایع ، سایر صنایع

*  ساير موضوعات مرتبط با مدیریت و صنعت