نمایه SID
نمایه SID

پژوهشگران دارای مقاله پذیرفته شده می توانند نسبت به درخواست نمایه مقاله خود در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی کشور اقدام نمایند. برای ثبت درخواست نمایه در SID ، پس از ورود به صفحه کاربری خود؛ در بخش خدمات ویژه گزینه نمایه SID را انتخاب نمایند.


1400/06/06 (9 ماه قبل)