تغییر زمان برگزاری
تغییر زمان برگزاری

نظر به همزمانی برگزاری کنفرانس با کنکور سراسری و احتمال قطعی اینترنت، کنفرانس روز جمعه 7 بهمن 1401 بدون تغییر در زمان رسمی کنفرانس برگزار خواهد شد. بر این اساس مهلت ثبت نام و ارسال مقاله تا 5 بهمن 1401 تمدید شد.


جمعه 23 دی 1401 (9 ماه قبل)